Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O firmie

O firmie

 

Historia Zakładu Usług Komunalnych sięga swymi korzeniami początku lat powojennych, kiedy powołano do życia na przełomie lat 1945/1946 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zakład Usług Komunalnych jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej nr 1 w 48-200 Prudnik powstała w dniu 1 stycznia 1992 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prudniku.

Na mocy uchwały nr LIV/811/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku, z dniem 30 kwietnia 2018 roku zlikwidowano zakład budżetowy Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku. Mienie zlikwidowanego zakładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało wniesione aportem na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych Jednoosobowej Spółki Gminy z o.o., 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa nr 1.

Tym samym Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz przejęła jego należności i zobowiązania. Pracownicy zlikwidowanego zakładu budżetowego z dniem 1 maja 2018 roku stali się pracownikami Spółki.

Właścicielem Spółki jest Gmina Prudnik, która obecnie jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100 % udziałów. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.    

Organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd składający się z dwóch członków w osobach:

Pana mgr inż. Władysława Podróżnego  - Prezesa Zarządu

Pana inż. Wojciecha Dancewicza -  Wiceprezesa Zarządu.

 

Organem nadzorczym jest Rada Nadzorcza.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Prudnika.  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 749 463,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 00/100)

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000142489 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

W ramach struktury organizacyjnej Spółki wyodrębnia się Zarząd oraz siedem Działów tj.:

- Dział Higieny Komunalnej

- Dział Utrzymania Czystości, Terenów Zielonych i Transportu

- Dział Organizacyjny

- Dział Eksploatacji i Zasobów Mieszkaniowych

- Dział Techniczny

- Dział Finansowo-Księgowy

- Dział Utrzymania i Eksploatacji Sprzętu Transportowego

Zakres działania Zarządu oraz komórek organizacyjnych Spółki (Działów) obejmuje:

 

 1. Zarząd Spółki

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz w szczególności:

 1. Kieruje całokształtem działalności Spółki i odpowiada za zgodny z prawem zarząd majątkiem i wyniki pracy Spółki
 2. Wyznacza generalne cele i kierunki realizacji zadań Spółki
 3. Wydaje wewnętrzne akty normatywne
 4. Kształtuje politykę kadrową firmy, odpowiada za organizację i warunki pracy oraz za przestrzeganie dyscypliny pracy.
 5. Współpracuje z Radą Nadzorczą
 6. Współpracuje z działającymi organizacjami związkowymi we wszystkich sprawach Spółki i jej Załogi, które wymagają takiego współdziałania zgodnie z przepisami prawa.
 7. Opracowuje programy działania Spółki

 

 1. Dział Higieny Komunalnej

Do zakresu zadań Działu Higieny Komunalnej należy całość zadań związanych z gospodarką odpadami, w szczególności:

1. Pełne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie zbiórki oraz wywozu odpadów zmieszanych, wysegregowanych, tj:

1) odbiór i transport odpadów zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:

a) opakowania z tworzyw sztucznych (PET), puszki metalowe i aluminiowe,

b) papier i tektura,

c) szkło

d) odpady zielone plus bio w zabudowie jednorodzinnej

e) meble i inne odpady wielogabarytowe

f) zużyty i kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmujemy w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Wiejskiej w Prudniku

2) odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych

3) odpłatny odbiór i transport odpadów rozbiórkowych i budowlanych

4) w ramach zawartych umów przez gospodarstwa domowe z Gminą Prudnik do 500 kg rocznie odbierany w PSZOK-u przy ul. Wiejskiej w Prudniku

2.Nadzór nad właściwą eksploatacją składowiska odpadów w szczególności:

 1. eksploatacja składowiska odpadów zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym i instrukcją prowadzenia składowiska odpadów z zachowaniem wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska
 2. prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

3.Zarządzanie cmentarzem komunalnym:

 1. ustalanie terminów i warunków pogrzebów (miejsca pochówku)
 2. pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych
 3. przyjmowanie i rejestrowanie  zgłoszeń interwencji i wniosków dotyczących cmentarza komunalnego,

 

 1. Dział Utrzymania Czystości, Terenów Zielonych i Transportu

Do zakresu Działu Utrzymania Czystości, Terenów Zielonych i Transportu należy w szczególności:

 1. Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zielonych, w tym m.in.: koszenie trawników i wywóz skoszonej trawy, przecinanie żywopłotów, krzewów oraz odrostów napiennych drzew, cięcia techniczne drzew i krzewów, nasadzenia kwiatów, krzewów i drzew.
 2. Letnie i zimowe oczyszczanie dróg, ulic, chodników, placów zgodnie z zawartymi umowami
 3. Sprzątanie i czyszczenie obiektów wraz z infrastrukturą zewnętrzną tj. zamiatanie i mycie klatek schodowych oraz przylegających do nich terenów.
 4. Usługi sprzętem drogowym i budowlanym – koparki, spycharki, młot wyburzeniowy wraz z obsługą, transport samochodowy
 5. Oznakowanie poziome i pionowe ulic i placów
 6. Organizacja pracy sprzątaczek w zakresie utrzymania czystości i porządku w budynkach będących w użytkowaniu oraz w zarządzaniu oraz na posesjach przyległych do budynków oraz innych budynków i terenów zgodnie z zawartymi umowami
 7. Nadzór nad wykonywaniem pracy przez bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne  i przekazywanie danych dotyczących danych w tym zakresie do Urzędu Miejskiego w Prudniku
 8. Nadzór nad wykonywaniem pracy przez osoby skierowane przez Sąd i prowadzenie w tym zakresie korespondencji z Sądem
 9. Przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców w zakresie utrzymania czystości i porządku, stanu technicznego urządzeń zabawowych, stanu zieleni przydomowej na terenie podwórek przynależnych funkcjonalnie do budynków

 

 1. Dział Organizacyjny

Do zakresu zadań Działu Organizacyjnego należy w szczególności:

1.Organizowanie kontaktów Prezesa z organizacjami, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi oraz mieszkańcami

2. Zapewnienie sprawnej obsługi kancelaryjnej Spółki, centrali telefonicznej oraz firmowej poczty elektronicznej, w tym właściwego przepływu korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej

3. Bezpośrednie udzielanie informacji interesantom zgłaszającym się do sekretariatu o trybie i toku załatwienia spraw

4. Opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Spółki

5.  Prowadzenie rejestru skarg wpływających do Prezesa Zarządu

6. Prowadzenie ewidencji pełnomocnictw oraz ewidencji Uchwał Zarządu

7. Bieżąca kontrola strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej

8. Koordynacja prac Spółki w zakresie zamówień publicznych

9.Koordynowanie i nadzór przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych

10. Koordynowanie i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

11. Prowadzenie spraw i akt osobowych pracowników związanych ze stosunkiem pracy i z tytułu umów zlecenia i wszelkich spraw pracowniczych w okresie zatrudnienia

12. Prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę

13. Załatwianie spraw pracowniczych w zakresie obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i sporządzanie stosownych deklaracji, w tym grupowego ubezpieczenia pracowników

14.Prowadzenie ewidencji umów zlecenia i umów o dzieło w zakresie świadczenia usług na rzecz Spółki przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

15. Prowadzenie obsługi i pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 75)

16. Prowadzenie repertorium spraw sądowych

17. Sporządzanie pozwów

18. Kierowanie do Komornika wniosków o wszczęcie egzekucji, po uzyskaniu informacji od pracowników poszczególnych Działów, wnoszenie do sądu skarg na czynności komornika

19. Występowanie z wnioskiem o wydanie odpisu orzeczenia sądowego (nakazu wyroku) i o  nadanie klauzuli wykonalności lub prawomocności

 

 1. Dział Eksploatacji i Zasobów Mieszkaniowych

Do zakresu zadań Działu Eksploatacji i Zasobów Mieszkaniowych należy w szczególności:

1. Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i najmu socjalnego

2. Prawidłowe rozliczanie i naliczanie opłat wnoszonych przez najemców i dzierżawców, w tym prawidłowe stosowanie stawek czynszu oraz opłat niezależnych od wynajmującego. 

3. Prawidłowe i terminowe rozliczanie najemców i dzierżawców lokali z tytułu dostawy mediów (woda, energia elektryczna, energia cieplna, wywóz odpadów itp.)

4. Prowadzenie postępowań związanych z egzekwowaniem należności czynszowych, odzyskiwaniem zadłużonych lokali oraz zamianą lokali.

5. Prowadzenie bieżącej analizy zaległości czynszowych przez najemców i dzierżawców  nieruchomości komunalnych i przedstawianie wniosków Prezesowi i prawidłowe prowadzenie działań z windykacją należności.

6. Prawidłowe rozliczanie z właścicielami za dostarczone media

7. Zapewnienie ochrony mienia w zakresie budynków będących w użytkowaniu i zarządzaniu.

8. Rozpatrywanie wniosków najemców oraz inicjowanie działań związanych z zamianą mieszkań zgodnie z obowiązującymi przepisami

9. Organizowanie i przeprowadzenie przetargów na najem lokali użytkowych

10. Prowadzenie zbiorczej ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, pomieszczeń niemieszkalnych.

11. Prowadzenie ewidencji i aktualizacja zasobów użytkowanych przez Spółkę dla potrzeb sporządzenia deklaracji podatku od nieruchomości.

12. Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych

13. Zawieranie umów na umieszczenie reklam na budynkach

14. Prowadzenie spraw związanych z przydziałem lokali, w tym:

1) przyjmowanie wniosków o przydział i kwalifikacja zgodnie z obowiązującymi przepisami

2) współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie sporządzania list przydziału i zamiany mieszkań

3) wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy lokalu

4) korespondencja z mieszkańcami w zakresie przydziału lub zamiany lokali mieszkalnych

15. Opiniowanie wniosków najemców lub dzierżawców, przygotowanie informacji techniczno-eksploatacyjnej związanej ze sprzedażą nieruchomości oraz przekazywanie jej do właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego

16. Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem dworcem autobusowym

17. Prowadzenie magazynu i składnicy akt

18. Prowadzenie i nadzorowanie Strefy Płatnego Parkowania w Prudniku

19. Przygotowywanie oraz prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem mienia.

 

 1. Dział Techniczny

Do zakresu zadań Działu Technicznego należy w szczególności: 

1.Typowanie budynków i lokali do remontu lub modernizacji oraz typowanie technologii wykonywania prac remontowych

2. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontowych i modernizacyjnych użytkowanych i zarządzanych zasobów

3. Przygotowywanie i realizacja zadań planu remontów będących w użytkowaniu i w zarządzaniu nieruchomości.

4. Przygotowywanie dokumentacji technicznych przy realizacji zadań w tym m.in.

1) sporządzanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

5. Rozliczanie robót remontowych i modernizacyjnych wykonywanych w ramach zatwierdzonego planu finansowego

6.  Przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych zarządzanych i użytkowanych budynków

7. Realizacja zadań związanych z usuwaniem awarii i ich skutków

8. Koordynacja i kontrola spraw dotyczących utrzymania  należytego stanu technicznego zarządzanych nieruchomości komunalnych

9. Opiniowanie wniosków dotyczących zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych, adaptacji pomieszczeń strychowych lub wspólnego użytku na lokale mieszkalne lub użytkowe, zmiany sposobu ogrzewania, przebudów lokali oraz nadzór nad realizacją tych zadań, ich odbiór i rozliczenie finansowe

10. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie bieżących wniosków, podań i skarg lokatorów dotyczących stanu technicznego lokali w zakresie ogólnobudowlanym oraz dotyczących działania instalacji elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, oświetlenia terenu itp.

11. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami z tytułu wypadków powstałych w obrębie administrowanych nieruchomości, w tym zgłaszanie szkód do ubezpieczyciela, zbieranie i analiza dowodów, prowadzenie korespondencji z firmami ubezpieczającymi, sprawdzanie roszczeń regresowych

12. Utrzymywanie w gotowości techniczno-eksploatacyjnej kotłowni lokalnych, przepompowni, lokalnych sieci rozdzielczych i przemysłowych elektrycznych, instalacji i urządzeń oświetlenia, terenu, wewnętrznych instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach i lokalach będących w użytkowaniu i w zarządzaniu.

13. Remont mieszkań przekazanych do dyspozycji Spółki przez byłych lokatorów

 

 1. Dział Finansowo-Księgowy

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

1. Bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki.

2. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Prowadzenie gospodarki finansowej Spółki

4. Koordynacja i nadzór nad bieżącym ewidencjonowaniem dokumentów księgowych

5. Nadzór i kontrola nad prowadzeniem rejestru sprzedaży i zakupów oraz sporządzaniem deklaracji VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

6. Weryfikacja i rozliczanie PFRON.

7. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i innych składników majątkowych Spółki

8. Prowadzenie prawidłowej gospodarki kasowej Spółki

9 Ścisła kontrola obrotu gotówkowego

 

VIII. Dział Utrzymania i Eksploatacji Sprzętu Transportowego

 1. organizacja obsługi technicznej i napraw pojazdów, w szczególności:
 1. kontrola badań technicznych,
 2. kontrola kierowców, którym przydzielono pojazdy specjalistyczne do stałego lub czasowego użytkowania, mające na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji oraz sprawności technicznej sprzętu transportowego przed jazdą, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu,
 3. obsługa techniczna – czynności wykonywane przy sprzęcie transportowym po przebiegach lub czasookresie, zgodnie z zakresem określonym przez producenta, z uwzględnieniem wiedzy na temat dostępnych technologii, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych,
 4. naprawy bieżące – czynności mające na celu przywrócenie sprawności sprzętu transportowego w drodze naprawy uszkodzonych lub wymiany zużytych  części podzespołów i zespołów,
 5. naprawy szkodowe – czynności polegające na usunięciu uszkodzeń sprzętu transportowego powstałych w zdarzeniach na drogach publicznych albo w innych okolicznościach, w sposób przywracający pełną sprawność techniczną
 6. naprawy gwarancyjne sprzętu transportowego pozostającego w okresie gwarancji, wykonywana na zasadach określonych w warunkach gwarancji,
 7. opracowywanie w oparciu o dostępną dokumentację i doświadczenie eksploatacyjne tabel przedstawiających okresy i przebiegi dla poszczególnych marek i typów użytkowanego sprzętu,
 8. sprawdzenia stanu zewnętrznego karoserii pod kątem ewentualnych uszkodzeń,
 9.  sprawdzenie czystości sprzętu transportowego i w razie potrzeby wykonanie sprzątania oraz mycia,
 10. sprawdzenie stanu płynów eksploatacyjnych i ich uzupełnienie oraz ujawnienie ewentualnych wycieków oleju silnikowego, płynu hamulcowego lub chłodniczego,
 11. sprawdzenie działania wycieraczek, świateł wewnętrznych i zewnętrznych,
 12. sprawdzenie stanu ogumienia.

2. Zapewnienie dozoru technicznego sprzętu

3. Rozdział pracy kierowców, wydawanie kierowcom kart drogowych pojazdu, rozliczanie kart drogowych pojazdu

4. Przygotowywanie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem pojazdów

5. Przygotowywanie dokumentacji związanej z podatkiem od środków transportu

6. Sporządzanie miesięcznych kart zbiorczych odpadów z charakterystyką odpadów i przekazywanie ich właściwym jednostkom

 

 

 

 

 

Wersja XML