Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Zakładu Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o..

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-24.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-01-02.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na stronie www.zukprudnik.pl publikowane skany dokumentów papierowych w formacie pdf z wizerunkiem pieczątek i podpisów w następujących zakładkach:

Lokale mieszkalne – przepisy prawne lokale mieszkalne:
  Skan pdf zarządzenia nr 215 z 2015 roku
  Skan pdf uchwała nr XVI/261/2019

Lokale mieszkalne – wykup gminnych lokali mieszkalnych
  Uchwała nr XIII/175/2011 z pieczęcią Rady Miejskiej (bez podpisu przewodniczącego

Lokale użytkowe-garaże-komórki

Lokale użytkowe:
  Uchwała nr XIV/207/2019
  Zarządzenie nr 2019/2019
  Koronawirus – obniżki stawek – zarządzenie nr 94/2020
  Komórki

Uchwała RM XXIV/412/2020

Targowisko
   uchwała nr XXI/357/2020
   zarządzenie w sprawie gospodarowania stołami i lokalami

Reklamy powierzchnie reklamowe do wynajęcia

Strefa Płatnego Parkowania

Uchwała RM 122-2019

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-08.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.zukprudnik.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Nowak-Pazio, organizacyjny@zukprudnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 436 38 84 wew. 4. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-200 Prudnik, Przemysłowa 1
Tel.: 77 436 32 65, 77 436 38 84
Faks: 77 436 32 65, 77 436 38 84
E-mail:
Strona internetowa: www.zukprudnik.pl

Dostępność architektoniczna

Spółka spełnia częściowo wymóg dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W biurowcu przy ul. Piastowskiej nr 42 w Prudniku istnieje podjazd umożliwiający wjazd na parter. Osoby niepełnosprawne zostaną wówczas obsłużone na parterze budynku.

Biurowce przy ul. Przemysłowej 1 i Kościuszki 19 w Prudniku nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Biurowiec przy ul. Chrobrego 34 znajduje się na parterze budynku co umożliwia wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Spółka nie dysponuje pracownikiem o umiejętnościach komunikacji z osobami niesłyszącymi.Wersja XML