Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski, formularze o najem lokali mieszkalnych i socjalnych

Procedurę złożenia i rozpatrywania wniosków o wynajęcie lokali mieszkalnych i lokali w ramach najmu socjalnego reguluje Uchwała Nr XVI/261/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Prudnik.
Wnioski o wynajęcie lokali należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych w Prudniku przy ulicy Piastowskiej 42 na druku załączonym poniżej.
1. Do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o stanie majątkowym
-  oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Prudnik lub w pobliskiej miejscowości (tj.   powiatu prudnickiego i powiatów graniczących z powiatem prudnickim)
- dokumenty o osiąganych dochodach przez wszystkich członków gospodarstwa domowego na których składany jest wniosek
- deklarację o wysokości dochodów (na której należy spisać dochody członków gospodarstwa)
- dokumenty zawierające dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej, materialnej i rodzinnej wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.
2. Wnioskodawca we wniosku powinien wykazać swoją przynależność do wspólnoty samorządowej Gminy Prudnik i potwierdzić, że aktualnie posiada centrum życiowe na jej terenie.
3. Wysokość dochodu uzasadniająca oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony:
- gospodarstwo jednoosobowe – wysokość dochodu przypadająca na członka gospodarstwa nie może przekraczać 250 % najniższej emerytury (przekroczenie dochodu o 15 % nie wyklucza możliwości zawarcia umowy najmu)
- gospodarstwo wieloosobowe - wysokość dochodu przypadająca na członka gospodarstwa nie może przekraczać 175 % najniższej emerytury (przekroczenie dochodu o 15 % nie wyklucza możliwości zawarcia umowy najmu)
4. Wysokość dochodu uzasadniająca oddanie w najem lokalu w najem socjalny:
-  gospodarstwo jednoosobowe – wysokość dochodu przypadająca na członka gospodarstwa nie może przekraczać 150 % najniższej emerytury (przekroczenie dochodu o 15 % nie wyklucza możliwości zawarcia umowy najmu)
-  gospodarstwo wieloosobowe - wysokość dochodu przypadająca na członka gospodarstwa nie może przekraczać 100 % najniższej emerytury (przekroczenie dochodu o 15 % nie wyklucza możliwości zawarcia umowy najmu)
Za  dochód  uważa  się  wszelkie  przychody  po  odliczeniu  kosztów  ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach  o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
5. Wnioski osób ubiegających się o lokal mieszkalny lub najem socjalny lokalu podlegają weryfikacji na podstawie kwalifikacji punktowej, a kolejność umieszczenia na liście mieszkaniowej i liście socjalnej wynika z liczby uzyskanych punktów – system kwalifikacji punktowej stanowi załącznik do formularza.
 
DOCOświadczenie o stanie majątkowym.doc
DOCOświadczenie o nieposiadaniu innego tytułu prawnego do lokalu.doc

PDFdeklaracja o wysokości dochodów lipiec 2021.pdf
DOCZaświadczenie o dochodach do wniosku o przydział mieszkania - nowe od lipca 2021.doc

DOCWniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego lub socjalnego - nowy od lipca 2021.doc
 


 

Wersja XML