Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont własny lokali - wykazy, wnioski

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/261/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Prudnik :
I. O wynajęcie lokali do remontu własnego mogą się ubiegać osoby:
 1. których dochód za ostatnie 3 miesiące w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie jest niższy niż 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i nie jest wyższy niż 150 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
 2. i które spełniają jeden z poniższych warunków:
  1. są małżeństwem z dziećmi i wychowują dzieci i posiadają centrum życiowe na terenie Gminy Prudnik
  2. znajdują się z powodu zdrowia w trudnej sytuacji życiowej
  3. zostały umieszczone na liście mieszkaniowej
  4. zajmują lokal niedostosowany do ich potrzeb mieszkaniowych i możliwości płatniczych
  5. posiadają tytuł prawny do zajmowania lokalu w mieszkaniowym zasobie Gminy Prudnik i chcą zamienić zajmowany lokal na inny przeznaczony do remontu, a przekazany lokal z gminnego zasobu powinien być w stanie nadającym się do zamieszkania.
II.  Zawarcie umowy najmu z osobami, które dokonały remontu lokalu, nastąpi po spełnieniu następujących warunków:
      1. zawarciu porozumienia remontowego i umowy o udostępnienie lokalu do remontu    
2. przedłożeniu projektu budowlanego i instalacyjnego wraz z uzgodnieniami branżowymi, jeżeli wymagał tego zakres remontu
      3.dokonaniu odbioru technicznego i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego
Lokale przeznaczone do remontu przez przyszłych najemców umieszcza się na wykazie podlegającym podaniu do publicznej wiadomości na okres do 21 dni.
Na remont lokalu wyznaczany jest termin jego wykonania maksymalnie 4-5 miesięcy.
Wnioski (na pobranym druku) wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać tylko na lokale umieszczone w aktualnym wykazie lokali zakwalifikowanych do wykonania w nich remontu - w ZUK przy ulicy Piastowskiej 42.
Oferty można składać na jeden lokal lub kilka wybranych lokali.
Wybór ofert następuje po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków.
Lokale można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją ZUK pok. nr 2 ul. Piastowska 42
 


DOCOświadczenie o nieposiadaniu innego tytułu prawnego do lokalu.doc
DOCOświadczenie o stanie majątkowym.doc


PDFdeklaracja o wysokości dochodów lipiec 2021.pdf

DOCWniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego do remontu własnego- nowy od lipca 2021.doc
DOCZaświadczenie o dochodach do wniosku o przydział mieszkania - nowe od lipca 2021.doc

DOCZestawienie lokali do remontu własnego - czerwiec 2022.doc
 

Wersja XML